Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac za projekt Izložba vina „Đurđevo 2018.“


Ponedjeljak, 26. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. . – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. studenog 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac za projekt Izložba vina „Đurđevo 2018.“

 

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu 8.450,00 kuna Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac, Trg sv. Jurja 5, Đurđevac, OIB: 76807471288 za projekt Izložba vina „Đurđevo 2018.“, sukladno zamolbi od 20. studenog 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 200213 Udruge u poljoprivredi.

KLASA: 007-01/18-01/50
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 26. studenog 2018. godine

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.