ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava Udruzi vinogradara i voćara iz Đurđevca za troškove nabave ukrasne vjetrenjače (klopotec)


Petak, 7. rujna 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. rujna 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi vinogradara i voćara iz Đurđevca za troškove nabave ukrasne vjetrenjače (klopotec)

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu 1.550,00 kuna s uključenim PDV-om Udruzi vinogradara i voćara iz Đurđevca za troškove nabave ukrasne vjetrenjače ("klopotec"), sukladno zamolbi od 07. kolovoza 2018. godine.

Sredstva iz stavka 1. točke I. ovog Zaključka uplatit će se na žiro račun društva Vin Mont d.o.o. iz Đurđevca, Ulica grada Vukovara 61, OIB: 30150050250, broj HR1123600001102270245, sukladno računu broj 23/1/1-2018 od 27. kolovoza 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 200213 Udruge u poljoprivredi.

 

KLASA: 007-01/18-01/50
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 07. rujna 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.