Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi vinogradara i voćara za nabavu plašila ptica (“klopotec”) – “Bartolovo 2014.”


Srijeda, 29. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. listopada 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac
za nabavu plašila ptica („klopotec“) za održavanje
manifestacije „Bartolovo 2014.“

I.

Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac, Trg sv. Jurja 5, Đurđevac, odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 1.250,00 kuna za nabavu plašila ptica („klopotec“) za održavanje manifestacije „Bartolovo 2014.“, sukladno zamolbi (račun 14/1/1 od VIN-MONT d.o.o. za proizvodnju i poslovne usluge, Đurđevac).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 200203 Potpora poljoprivredi 381 Tekuće donacije u novcu.

KLASA: 007-01/14-01/47
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 29. listopada 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.