Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi žena „Svetojanke“ za troškove organizacije Dana Svete Ane 2017.


Petak, 2. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 02. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi žena „Svetojanke“
za troškove organizacije Dana Svete Ane 2017.

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu 6.000,00 kuna Udruzi žena „Svetojanke“ iz Svete Ane, Sveta Ana 50, OIB: 83318490364, za troškove organizacije Dana Svete Ane 2017., sukladno zahtjevu za isplatu sredstava od 12. prosinca 2017. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301201 Potpora udrugama.

 

KLASA: 007-01/17-01/114
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 02. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.