Zaključak o odobrenju sredstava za izdavanje knjige “Šumarija Đurđevac važna sastavnica hrvatskoga šumarstva” Hodić Ivana iz Đurđevca


Utorak, 15. siječnja 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 15. siječnja 2019. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za izdavanje knjige "Šumarija Đurđevac važna sastavnica hrvatskoga šumarstva" Hodić Ivana iz Đurđevca

 

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna za izdavanje knjige "Šumarija Đurđevac važna sastavnica hrvatskoga šumarstva" Hodić Ivana iz Đurđevca, Donji brvci 34, OIB: 89781754445, a sukladno zamolbi od 10. rujna 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

 

KLASA: 007-01/18-01/62
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2
Đurđevac, 15. siječnja 2019.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.