Zaključak o odobrenju sredstava za edukaciju članova Debatnog kluba “Đurek” Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac


Petak, 10. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. listopada 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za održavanje edukacije za članove Debatnog kluba „Đurek“ Osnovne škole „Grgura Karlovčana“ Đurđevac

I.

Odobravaju se novčana sredstva za održavanje edukacije za članove Debatnog kluba „Đurek“ Osnovne škole „Grgura Karlovčana“ Đurđevac, koja će se održati 11. listopada 2014. godine u Đurđevcu, i za te namjene odobrava se 547,40 kuna, sukladno zamolbi voditeljice Debatnog kluba „Đurek“ Ivane Cvetković, prof..

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 300601 Unapređenje nastave u Osnovnoj školi.

KLASA: 007-01/14-01/62
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 10. listopada 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.