Zaključak o odobrenju sredstava za kupnju knjiga “U početku bijaše ljubav” Marijane Kralj iz Ferdinandovca


Četvrtak, 12. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. srpnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za kupnju knjiga "U početku bijaše ljubav" Marijane Kralj iz Ferdinandovca

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 500,00 kuna za kupnju 10 primjeraka knjige "U početku bijaše ljubav" Marijane Kralj iz Ferdinandovca, Dravska 73 i to po cijeni od 50,00 kn/komad, sukladno zamolbi od 06. srpnja 2018. godine, te sukladno mišljenju v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac, Martine Makar, od 06. srpnja 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

 

KLASA: 612-01/18-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3
Đurđevac, 12. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.