Zaključak o odobrenju sredstava za kupnju slikovnica „Slon kojeg nisu slušale noge“ Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „LATICE“


Četvrtak, 1. ožujka 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 01. ožujka 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za kupnju slikovnica „Slon kojeg nisu slušale noge“
Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „LATICE“

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 300,00 kuna za kupnju 10 primjeraka slikovnice „Slon kojeg nisu slušale noge“ Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „LATICE“ iz Koprivnice, Hercegovačka 1, OIB: 44808434008, i to po cijeni od 30,00 kn/komad, sukladno zamolbi i ponudi broj 02/2018 od 11. siječnja 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301101 Potpora udrugama.

 

KLASA: 007-01/18-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 01. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.