Zaključak o odobrenju sredstava za popravak golova na terenu NK “Graničar”


Petak, 10. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. listopada 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za popravak golova na terenu
Nogometnog kluba „Graničar“ Đurđevac

I.

Prihvaća se ponuda KOTLAR-a d.o.o. Đurđevac, Vinogradska 36, za popravak golova na terenu Nogometnog kluba „Graničar“ Đurđevac i za te namjene odobrava se iznos od 6.250,00 kuna (s uključenim PDV-om), sukladno zamolbi Nogometnog kluba „Graničar“ Đurđevac.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 400103 Održavanje javnih površina.

 

KLASA: 007-01/14-01/60
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 10. listopada 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur