Zaključak o odobrenju sredstava za putne troškove članova Hrvatskog filatelističkog društva


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. ožujka 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za putne troškove članova Hrvatskog filatelističkog društva „Zrinski“ iz Čakovca na montaži i demontaži izložbe prilikom održavanja
projekta „Noć muzeja 2013.“ u Galeriji Stari grad

I.

Hrvatskom filatelističkom društvu „Zrinski“ iz Čakovca, V. Nazora 19, za putne troškove njihovih članova na montaži i demontaži izložbe prilikom održavanja projekta „Noć muzeja 2013.“ u Galeriji Stari grad, odobravaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna (dopis od 8. veljače 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 14. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing. građ.