Zaključak o odobrenju sredstava za saniranje šteta od nevremena na gospodarskim i stambenim objektima


Srijeda, 11. listopada 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. listopada 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za saniranje šteta od nevremena
na gospodarskim i stambenim objektima

I.

Odobravaju se financijska sredstva za saniranje šteta od nevremena koje se dogodilo dana 10. kolovoza 2017. godine na području grada Đurđevca, na gospodarskim i stambenim objektima, kako slijedi:

1. Ivki Burulic iz Grkina 40, za uništeni plastenik, u iznosu od 300,00 kuna,
2. Ivici Apatiću iz Đurđevca, Radnička cesta 59, za razbijeni prozor, u iznosu od 623,00 kuna,
3. Vesni Cestar iz Đurđevca, Međašna 28, za uništene crijepove, u iznosu od 750,00 kuna,
4. Ivanu Manoliću iz Severovaca 88, za uništene crijepove i klobuke, u iznosu od 465,00 kuna,
5. Katarini Bermanec iz Đurđevca, Ivana Gundulića 3, za uništeni dio krovišta, u iznosu od 6.042,00 kuna,
6. Ignacu Markovica iz Đurđevca, Gajeva 47, za uništenu ogradu, u iznosu od 750,00 kuna,
7. Mladenu Roštanu iz Đurđevca, Radnička cesta 41, za uništeni dimnjak i crijepove, u iznosu od 1.292,40 kuna,
8. Željki Barkić iz Severovaca 33, za uništeni crijep i dio zida, u iznosu od 1.000,00 kuna,
9. Andrei Megec iz Đurđevca, Lj. Gaja 43, za uništene crijepove, u iznosu od 125,00 kuna,
10. Slavici Vitković iz Đurđevca, Kralja Tomislava 97, za uništene crijepove, u iznosu od 750,00 kuna,
11. Vesni Kovačev iz Đurđevca, Matije Gupca 7, za sanaciju objekta uslijed pada oraha, u iznosu 850,00 kuna,
12. Vladimiru Fučku iz Đurđevca, Petra Zrinskog 41, za uništeni dio plastenika, u iznosu od 1.701,00 kuna,
13. Caffe bar Upsss, Trg svetog Jurja 1, Đurđevac, vlasnik Zora Patačko, za uništene stolove i  stolice, u iznosu od 1.125,00 kuna,
14. Marici Štefinec iz Đurđevca, Kralja Tomislava 103, za uništene crijepove, u iznosu od 1.250,00 kuna,
15. Anti Juriću iz Đurđevca, Radnička cesta 29, za uništene crijepove i šindru, u iznosuod 350,00 kuna,
16. Nadi Tomerlin iz Đurđevca, Bjelovarska 10, za uništene crijepove, u iznosu od 300,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu sa stavke A 301009 Naknade šteta fizičkim osobama.

KLASA: 920-01/17-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 11. listopada 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag. educ.