Zaključak o odobrenju sredstava za sudionike Sportskih igara mladih u Umagu


Četvrtak, 19. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. srpnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za sudionike Sportskih igara mladih u Umagu

 

I.

Odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu od 296,64 kune s uključenim PDV-om za sudionike Sportskih igara mladih u Umagu, a sukladno računu trgovačkog društva SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o. iz Đurđevca, Trg Svetog Jurja 6, OIB: 82362237153, broj 179-73V-20 od 15. lipnja 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

 

KLASA: 602-01/18-01/35
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 19. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.