Zaključak o odobrenju sredstava za sufinanciranje izložbenog prostora obrtnika s područja Grada Đurđevca na Obrtničkom i gospodarskom sajmu KKŽ u Križevcima


Ponedjeljak, 3. studenoga 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročiščeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 3. studenoga 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava za sufinanciranje izložbenog prostora obrtnika
s područja Grada Đurđevca na Obrtničkom i gospodarskom sajmu KKŽ
u Križevcima

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 2.143,75 kuna za sufinanciranje izlaganja obrtnika s područja Grada Đurđevca na Obrtničkom i gospodarskom sajmu KKŽ koji će se održati u Križevcima.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 200204 Poticanje poduzetništva i obrtništva 352 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

KLASA: 311-01/14-01/21
URBROJ: 2137/03-03-01/17-14-2
Đurđevac, 3. studenoga 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.