Zaključak o odobrenju sredstava za sufinanciranje polaznika Glazbene škole “Vatroslav Lisinski” Bjelovar


Srijeda, 10. prosinca 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst),  gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. prosinca 2014. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava za sufinanciranje polaznika Glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ Bjelovar

 

I.

Odobravaju se novčana sredstva za sufinanciranje polaznika Glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ Bjelovar koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca, a nastavili su školovanje u Bjelovaru ili Koprivnici.

Sukladno zamolbi roditelja polaznika, odobrava se 1.000,00 kuna godišnje po polazniku (Leonora Stankić iz Sirove Katalene, Iva Smes iz Đurđevca i Lovro Zovko iz Đurđevca).

 

II.

 Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se na broj računa roditelja polaznika, koji se nalaze u prilogu.

 

 

III.

 

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 300602 Glazbena škola.

 

 

 

KLASA: 602-01/14-01/21

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-8

Đurđevac, 10. prosinca 2014.

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur.