Zaključak o odobrenju sredstava za sufinanciranje uređenja smještajnih kapaciteta Udomiteljstvu Marina Ivandija


Srijeda, 29. studenoga 2017.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14 – pročišćeni tekst) i članka 14. stavka 8. Programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/14., 2/15. i 3/15.; „Službene novine Grada Đurđevca“ broj 1/16), gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. studenoga 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za sufinanciranje uređenja smještajnih kapaciteta
Udomiteljstvu Marina Ivandija

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna Udomiteljstvu Marina Ivandija iz Đurđevca, Donji Brvci 6, sukladno MJERI 14 – Poticaji gospodarskim subjektima osnovanim sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13) i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14) i obiteljskim domovima s područja Grada Đurđevca, na ulaganje u imovini – uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta.

II.

Iznos iz točke I. ovog Zaključka sufinancira se u iznosu u visini od 50% troškova, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku, sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu sa stavke A 200204 Poticanje poduzetništva i obrtništva.

KLASA: 302-02/16-01/21
URBROJ: 2137/03-03-02/16-16-3
Đurđevac, 29. studenoga 2017.

GRADONAČELNIK Hrvoje Janči, mag.educ.