Zaključak o odobrenju sredstava za trihinoskopski pregled uzoraka svinjskog mesa u 2015. godini


Ponedjeljak, 9. veljače 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i točke III. podtočke 7. Programa subvencioniranja poljoprivrede za razdoblje od 2013. do 2015. godine ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/12., 2/13. i 7/14.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 9. veljače 2015. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za trihinoskopski pregled uzoraka
svinjskog mesa u 2015. godini

I.

Grad Đurđevac financirat će u 2015. godini trihinoskopski pregled uzoraka svinjskog mesa koje donesu na pregled građani - fizičke osobe, koje kolju svinje za potrebe vlastitog domaćinstva i to s područja Grada Đurđevca koje obuhvaća grad Đurđevac i prigradska naselja: Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sveta Ana, Suha Katalena, Sirova Katalena, Grkine i Severovce.

II.

Za trihinoskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava se 38,00 kuna iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu sa stavke A 200203 Potpora poljoprivredi 323 Rashodi za usluge.

III.

Trihinoskopski pregled financirat će se na način da davatelj usluge dostavi do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak korisnika usluga za prethodni mjesec.

KLASA: 322-02/15-01/01
URBROJ: 2137/03-03-01/17-15-1
Đurđevac, 9. veljače 2015.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.