Zaključak o odobrenju zaključenja Sporazuma o stipendiranju učenika


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. ožujka 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju zaključenja Sporazuma o
stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja za
školsku godinu 2013./2014.

I.

Odobrava se zaključenje Sporazuma s Obrtničkom komorom Koprivničko - križevačke županije o stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2013./2014., na temelju kojega će Grad Đurđevac sufinancirati stipendiranje pet učenika deficitarnih zanimanja s područja Grada Đurđevca u iznosu od 350,00 kuna mjesečno po učeniku.

II.

Stipendiranje učenika iz točke I. ovog Zaključka odobrava se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1902 Aktivnost Srednja škola 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

III.

Međusobna prava i obveze između Grada Đurđevca i Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije o stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2013./2014., regulirat će se Sporazumom iz točke I. ovog Zaključka.

KLASA: 604-02/13-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 14. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.