Zaključak o određivanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije izgradnje polupodzemnih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u Gradu Đurđevcu


Petak, 4. svibnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4.  svibnja 2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o određivanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije izgradnje polupodzemnih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u Gradu Đurđevcu

I.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac određuju se za nositelja realizacije investicije izgradnje polupodzemnih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u Gradu Đurđevcu.

 

II.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. zadužuju se za provedbu postupka javne nabave za nabavu kontejnera iz točke I., a nakon provedenog postupka dužni su dostaviti Gradu Đurđevcu izvješće o provedenoj nabavi.

 

KLASA: 361-01/18-01/68

URBROJ: 2137/03-02-01/07-18-2

Đurđevac, 4. svibnja 2018.

 

          GRADONAČELNIK

Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.