Zaključak o određivanju ovlaštenih predstavnika Grada Đurđevca za provedbu izgradnje građevine prema programu društveno poticane stanogradnje


Petak, 9. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 9. veljače 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o određivanju ovlaštenih predstavnika Grada Đurđevca
za provedbu izgradnje građevine prema programu društveno poticane stanogradnje

 

I.

Za sudjelovanje u postupcima za provedbu izgradnje građevine prema Programu društveno poticane stanogradnje, u ime Grada Đurđevca, ovlašćuju se:
- MARTIN MAHOVIĆ, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i javnu nabavu, za sudjelovanje u provedbi postupka javne nabave,
- DEJAN ĐUD, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, za praćenje provedbe projekta.

 

II.

Ovaj Zaključak dostavit će se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.

 

KLASA: 361-01/18-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 9. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.