Zaključak o određivanju voditelja projekta “Škola šaha – škola života” u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac


Srijeda, 4. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. srpnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o određivanju voditelja projekta "Škola šaha - škola života" u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac

 

I.

Za voditelja projekta "Škola šaha - škola života" koji će se provesti u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđeva, kojoj je Grad Đurđevac osnivač, određuje se NIKOLA MIHOČKA, predsjednik Šahovskog kluba Picok Đurđevac i učitelj informatike u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac.

 

II.

Ovaj Zaključak dostavit će se Hrvatskom šahovskom savezu.

 

KLASA: 602-01/18-01/37
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 4. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.