Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za vođenje pregovora sa sindikatima o zaključenju kolektivnih ugovora


Petak, 1. prosinca 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 1. prosinca 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o osnivanju i imenovanju Radne skupine za vođenje
pregovora sa sindikatima o zaključenju kolektivnih ugovora

I.

Osniva se Radna skupina za vođenje pregovora o zaključenju kolektivnih ugovora sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi i Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

II.

U Radnu skupinu imenuju se:
1. Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca,
2. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca,
3. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca.

III.

Sa predstavnicima Sindikata iz točke I. ovog Zaključka organizirat će se pregovori u
vezi zaključenja novih Kolektivnih ugovora za 2018. i 2019. godinu.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 022-05/17-01/23
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 1. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.