Zaključak o povjeravanju poslova izrade „Projekta ukupnog razvoja Grada Đurđevca“


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o povjeravanju poslova izrade „Projekta ukupnog razvoja
Grada Đurđevca“ za razdoblje od 2014. do 2020. godine Upravnom
odjelu za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca

I.

Upravnom odjelu za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca povjeravaju se poslovi izrade „Projekta ukupnog razvoja Grada Đurđevca“ za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

II.

Projekt ukupnog razvoja  iz stavka 1. ove točke odnosi se na razvojne zadatke Grada Đurđevca, lokalne mogućnosti poljoprivrede, proizvodnju, čuvanje i skladištenje te preradu poljoprivrednih proizvoda, turističke mogućnosti te utvrđivanje razvojnih gospodarskih subjekata i njihovih razvojnih projekata. Također se odnosi na izradu SWOT analize – analize gospodarsko-socijalnog stanja.

KLASA: 302-01/13-01/08
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1
Đurđevac, 10. svibnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.