Zaključak o prihvaćanju Deklaracije


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 31. svibnja  2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Deklaracije

I.

Prihvaća se Deklaracija (KLASA: 910-01/11-01/05, URBROJ: 2137/03-04-01/16-13-5) koja je sastavni dio projekta Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007 -2013.

II.

Deklaracija iz točke I., sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 910-01/11-01/05
URBROJ: 2137/03-04-01/16-13-6
Đurđevac, 31. svibnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.