Zaključak o prihvaćanju I. Dodatka Ugovora o održavanju Internet stranice


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09)., gradonačelnik Grada Đurđevca,  27. ožujka 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju I. Dodatka Ugovora o održavanju Internet stranice
Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr

I.

Prihvaća se I. Dodatak Ugovora o održavanju Internet stranice Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr (KLASA: 008-01/12-01/05, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-4)  između Radio Đurđevca d.o.o. kao izvršitelja i Grada Đurđevca kao naručitelja.

II.

I. Dodatak Ugovora o  održavanju Internet stranice Grada Đurđevca iz točke I., sastavni je dio  ovog Zaključka.

KLASA: 008-01/12-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-5
Đurđevac, 27. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.