Zaključak o prihvaćanju III. Dodatka Sporazuma o sufinanciranju izgradnje sekundarnog vodovoda


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju III. Dodatka Sporazuma o sufinanciranju
izgradnje sekundarnog vodovoda Grkine - Severovci

I.

Prihvaća se III. Dodatak Sporazuma o sufinanciranju izgradnje sekundarnog vodovoda Grkine – Severovci zaključen između Grada Đurđevca kao Naručitelja investicije i Komunalija d.o.o. Đurđevac kao Nositelja investicije.

II.

III. Dodatak Sporazuma o sufinanciranju izgradnje sekundarnog vodovoda Grkine – Severovci sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 363-01/10-01/25
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-8
Đurđevac, 10. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.