Zaključak o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine o izvršenom popisu imovine, obveze i potraživanja Grada Đurđevca za 2017.g.


Utorak, 27. ožujka 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.  i 1/13.), i točke V. Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca, Gradonačelnik Grada Đurđevca, 27.03.2018. donio je

 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine o izvršenom popisu imovine, obveze i potraživanja Grada Đurđevca za 2017.g.

 

I.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis imovine o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca za 2017.g. koji je proveden od 30.12.2017. do 10.02.2018. g.

 

II.

Proizvedena dugotrajna imovina pobrojana u Izvješću kao dotrajala, te koja više nije za upotrebu, rashoduje se i isknjižuje iz poslovnih knjiga Grada Đurđevca.

 

III.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.

 

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“

 

KLASA: 406-01/18-01/01
URBROJ: 2137/03-03-01/12-18-1
Đurđevac, 27.03.2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.