Zaključak o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca («Službene novine Grada Đurđevca», broj 3/09.), i točke IV. Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/12.) gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. ožujka 2013. godine donio je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine o obavljenom
popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca
na dan 31. prosinca 2012. godine

I.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis imovine o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca za 2012. godinu, koji je proveden od 21. prosinca 2012. do 21. siječnja 2013. godine.

II.

Proizvedena dugotrajna imovina pobrojana u Izvješću kao dotrajala, te nije više za upotrebu, rashoduje se i isknjižuje iz poslovnih knjiga Grada Đurđevca.

III.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u  «Službenim novinama Grada Đurđevca».

KLASA: 406-08/12-01/01
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-3
Đurđevac, 14. ožujka  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.