Zaključak o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca


Petak, 29. prosinca 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 3. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 29. prosinca 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Kolektivnog ugovora
za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca

Prihvaća se Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca, u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 022-05/17-01/27
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 29. prosinca 2017.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.