Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva projekta Likovne radionice “Peski-art 2017. Đurđevac”


Četvrtak, 14. rujna 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. rujna 2017. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju pokroviteljstva
projekta Likovne radionice „Peski-Art 2017. Đurđevac“

I.

Gradonačelnik Grada Đurđevca prihvaća pokroviteljstvo projekta Likovne radionice „Peski-Art 2017. Đurđevac“ koja će se održati na Dan neovisnosti 8. listopada 2017. godine u Domu „Mladen Markač“ u Đurđevcu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 007-01/17-01/80
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 14. rujna 2017.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.