ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva projekta Likovne radionice „Peski-Art 2018. Đurđevac“


Ponedjeljak, 10. rujna 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18.- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. rujna 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju pokroviteljstva projekta Likovne radionice „Peski-Art 2018. Đurđevac“

 

I.

Gradonačelnik Grada Đurđevca prihvaća pokroviteljstvo projekta Likovne radionice „Peski-Art 2018. Đurđevac“ koja će se održati na Dan neovisnosti 8. listopada 2018. godine u Domu „Mladen Markač“ u Đurđevcu.

 

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 007-01/18-01/70
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 10. rujna 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.