Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva


Petak, 6. rujna 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. kolovoza  2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju  pokroviteljstva

I.

Gradonačelnik Grada Đurđevca prihvaća pokroviteljstvo nad obilježavanjem osamdesete obljetnice osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Budrovac.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 214-01/13-01/10
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 19. kolovoza  2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.