Zaključak o prihvaćanju ponuda Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.(2)


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponuda Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac
za sklapanje godišnjih ugovora prema Programu održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2013. godini

I.

Prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2013. godini Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, za sklapanje godišnjih ugovora za 2013. godinu, odobravaju se novčana sredstva s uključenim PDV-om, prema ponudi broj I3 – 90/13, od 4. travnja 2013. godine, i to:
- za odvodnju atmosferskih voda i održavanje objekata uz cestu  u iznosu od  24.937,50 kuna,
- za održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 249.935,08 kuna,
- za redovno čišćenje zelenih površina – košnja javnih površina u iznosu od 309.975,30 kuna,

- za održavanje cvjetnih površina u iznosu od   99.989,25 kuna,
- za održavanje javne rasvjete u iznosu od 150.171,44 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu. i to:
- za odvodnju atmosferskih voda i održavanje objekata uz cestu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanje – objekti uz i na putevima,
- za održavanje čistoće javnih površina  sa stavke 2204 Aktivnost Održavanje čistoće grada 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge – usluge čišćenja,
- za redovno čišćenje zelenih površina – košnja javnih površina sa stavke 2203 Aktivnost Održavanje parkova i zelenih površina 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge – košnja zelenih površina,
- za održavanje cvjetnih površina sa stavke 2203 Aktivnost Održavanje parkova i zelenih površina 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge –sadnja i održavanje cvijeća i sadnica,
- za održavanje javne rasvjete sa stavke 2201 Aktivnost Održavanje javne rasvjete 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

KLASA: 363-01/13-01/24
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-3
Đurđevac, 17. travnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.