Zaključak o prihvaćanju ponuda Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponuda Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac
za sklapanje godišnjeg ugovora za održavanje nerazvrstanih
cesta u Gradu Đurđevcu u 2013. godini

I.

Prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2013. godini Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, za sklapanje godišnjeg ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta u Gradu Đurđevcu u 2013. godini, odobravaju se novčana sredstva s uključenim PDV-om, prema ponudi broj I3 – 100/13, od 11. travnja 2013. godine, i to:
- za održavanje nerazvrstanih cesta u Gradu Đurđevcu:
– nabava, odvoz, razgrtanje i planiranje  šljunka u iznosu od 129.981,25 kuna,
-  iskop odvodnih kanala (usjeci) u iznosu od   49.953,13 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanje – šljunčenje i planiranje.

KLASA: 363-01/13-01/24
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-4
Đurđevac, 17. travnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.