Zaključak o prihvaćanju ponuda za limarske i elektroinstalaterske radove za rastjerivač ptica


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponuda za limarske i elektroinstalaterske radove za rastjerivač ptica
na zgradi Gradske uprave i na Obrtničkom domu u Đurđevcu

I.

Za limarske i elektroinstalaterske radove za rastjerivač ptica na zgradi Gradske uprave i na Obrtničkom domu u Đurđevcu odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.858,75 kuna s uključenim PDV-om, i to:
- Elektroinstalateru Slavku Horvatu iz Čepelovca za elektroinstalaterske radove na zgradi Gradske uprave (ponuda od 5. travnja 2013. godine) u iznosu od 687,50 kuna (s uključenim PDV-om),
-   Elektroinstalateru Slavku Horvatu iz Čepelovca za elektroinstalaterske radove i materijal na Obrtničkom domu u Đurđevcu (ponuda od 5. travnja 2013. godine) u iznosu od 771,25 kuna (s uključenim PDV-om),
- Vodoinstalateru i limaru Ivanu Lovraku iz Đurđevca za limarske radove (ponuda br. 14, od 31. ožujka 2013. godine) u iznosu od 1.400,00 kuna  (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2203 Aktivnost Održavanje parkova i zelenih površina 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - oprema parkova.

KLASA: 363-01/13-01/25
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac,11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.