Zaključak o prihvaćanju ponude „CESTE“ d.d.


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude „CESTE“ d.d. Bjelovar za izradu
horizontalne prometne signalizacije u Gradu Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda „CESTE“ d.d. Bjelovar, Josipa Jelačića 2, za izradu horizontalne prometne signalizacije u Gradu Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 19.781,38 kuna s uključenim PDV-om (ponuda Ur.broj: 1009/2013. od 3. svibnja 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putevima.

KLASA: 340-01/13-01/06
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 10. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.