Zaključak o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca
i odobrenju novčanih sredstava za materijal i radove
radi rezanja platoa u Starom gradu u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca, Planinska 105, za materijal i radove radi rezanja platoa u Starom gradu u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 6.250,00 kuna s uključenim PDV-om (ponuda od 20. travnja 2013.).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2307 Projekt Izgradnja javne rasvjete 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

KLASA: 363-01/13-01/32
URBROJ: 2137/03-02-01/ 07-13-2
Đurđevac, 30. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.