Zaključak o prihvaćanju ponude Gabrijele d.o.o.


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Gabrijele d.o.o. Podravske Sesvete
o uređenju privremene ljetne terase u
Basaričekovoj ulici u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Gabrijele d.o.o. Podravske Sesvete, P. Preradovića 57, od 6. travnja 2013. godine o uređenju privremene ljetne terase u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu (na desnoj strani ispred zgrade Hrvatskih šuma u širini dva metra gledajući od nogostupa, površine 2 x 7 metara), na način da se Gabrijela d.o.o. obvezuje urediti i održavati cijeli prostor javne površine ispred zgrade Hrvatskih šuma i to uređenjem cvjetne gredice te košnjom trave, a sve u dogovoru s Komunalijama d.o.o. Đurđevac.
Uređenje privremene ljetne terase i održavanje javne površine neposredno uz terasu odobrava se za razdoblje od 15. travnja do 31. listopada 2013. godine.

II.

Umjesto naplate korištenja javne površine Gabrijela d.o.o. Podravske Sesvete dužna je urediti i održavati javnu površinu neposredno uz terasu sukladno točki I. ovog Zaključka.
Gabrijela d.o.o. Podravske Sesvete dužna je izvršiti demontažu montažnih drvenih elemenata s javne površine najkasnije do 31. listopada 2013. godine i taj prostor staviti u prvobitno stanje.

III.

Traži se od Gabrijele d.o.o. Podravske Sesvete da svoja dostavna vozila i druga vozila ne parkira uz terasu na prilaz zgradi Hrvatskih šuma i Croatia banke.

IV.

Ukoliko se Gabrijela d.o.o. Podravske Sesvete neće pridržavati svojih obveza navedenih u točkama I., II. i III. ovog Zaključka komunalni redar Grada Đurđevca poduzet će radnje u cilju uklanjanja postavljene privremene terase.

KLASA: 363-02/13-01/12
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 17. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.