Zaključak o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za izgradnju vodovodne mreže…


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za izgradnju vodovodne mreže
od magistralnog cjevovoda do parcele u Suhoj Kataleni

I.

Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac, Broj: I/T-1107/12, od 6. prosinca 2012. godine, za izgradnju vodovodne mreže od magistralnog cjevovoda do parcele u Suhoj Kataleni i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 3.484,40 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/130
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 12. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.