Zaključak o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o.


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. ožujka 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za zamjenu polomljenog
ljevano-željeznog poklopca i okvira na revizionom oknu Javne
kanalizacijske mreže u Ulici Petra Zrinskog
u Đurđevcu (kod kbr. 24)

I.

Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac, Broj: I2-161/13, od 25. veljače 2013. godine, za zamjenu polomljenog ljevano-željeznog poklopca i okvira na revizionom oknu Javne kanalizacijske mreže u Ulici Petra Zrinskog u Đurđevcu (kod kbr. 24) i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 2.431,25 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge (3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putevima).

KLASA: 363-01/13-01/13
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 4. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.