Zaključak o prihvaćanju ponude trgovačkog društva K.Ž.M.-PROM d.o.o. za nabavu pernica za polaznike prvih razreda OŠ Grgura Karlovčana, polaznika područnih škola i PŠ za djecu s teškoćama u razvoju


Petak, 15. lipnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. , 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 15. lipnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju ponude trgovačkog društva K.Ž.M.-PROM d.o.o. za nabavu pernica za polaznike prvih razreda OŠ Grgura Karlovčana, polaznika područnih škola i PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

 

I.

Prihvaća se ponuda trgovačkog društva K.Ž.M.-PROM d.o.o. iz Novog Virja, Crnec 60, OIB: 38552713836, knjižara i papirnica Đurđevac, Đure Basaričeka 5a, od 13. lipnja 2018. godine za nabavu pernica za polaznike prvih razreda OŠ Grgura Karlovčana, polaznika područnih škola i Pš za djecu s teškoćama u razvoju, u ukupnom iznosu od 6.125,00 kuna s uključenim PDV-om.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 301007  Sufinanciranje nabave knjiga.

 

KLASA: 602-01/18-01/33

URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4

Đurđevac, 15. lipnja 2018.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Janči, mag.educ.