Zaključak o prihvaćanju ponude za godišnje internet predstavljanje Grada Đurđevca


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09)., gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. ožujka  2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude za godišnje internet predstavljanje
Grada Đurđevca za razdoblje 2013. – 2017. u
projektu „Lokalna Hrvatska“

I.

Prihvaća se ponuda Udruge Lokalna Hrvatska iz Splita, Plinarska 2, za godišnje internet predstavljanje Grada Đurđevca za razdoblje 2013. – 2017. u projektu „Lokalna Hrvatska“

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1403 Aktivnost Promidžba gospodarstva i poduzetništva 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 008-01/13-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 4. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.