Zaključak o prihvaćanju ponude za kupnju ultrazvučnog/zvučnog rastjerivača ptica


Srijeda, 3. travnja 2013.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. ožujka. 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju ponude za kupnju ultrazvučnog/zvučnog rastjerivača ptica Broad Band Pro

I.

Prihvaća se ponuda Tehno 2000 d.o.o. iz Siska, S.S.Kranjčevića 4, za kupnju Ultrazvučnog/zvučnog rastjerivača ptica Broad Band Pro u iznosu od 9.462,50 kuna (s uključenim PDV-om) ponuda br.1203-1 od 12. ožujka 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke  Aktivnost 2203 Održavanje parkova i zelenih površina 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova.

KLASA: 612-07/13-01/01
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-1
Đurđevac, 14. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.