Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju i udruživanju sredstava za popravak nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca


Četvrtak, 21. lipnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. lipnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju i udruživanju sredstava za popravak nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca

 

I.

Prihvaća se Sporazum o sufinanciranju radova i udruživanju sredstava za popravak nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca, zaključen između Grada Đurđevca i Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprave šuma Podružnice Koprivnica.

 

II.

Sporazum iz točke I., sastavni je dio ovog Zaključka.

 

KLASA: 340-01/18-01/11
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3
Đurđevac, 21. lipnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.