Zaključak o prihvaćanju Ugovora br. 19/12-KV-I


Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. prosinca 2012. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora br. 19/12-KV-I o sufinanciranju sukladno
uvjetima i kriterijima Programa unapređenja
turističkog sektora u 2012. godini
„KORAK VIŠE“

I.

Prihvaća se Ugovor br. 19/12-KV-I o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa unapređenja turističkog sektora u 2012. godini „KORAK VIŠE“ zaključen između Ministarstva turizma Republike Hrvatske, koje zastupa ministar Veljko Ostojić, i Grada Đurđevca, koji zastupa gradonačelnik Slavko Gračan.

II.

Ugovor iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 334-05/12-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-4
Đurđevac,7. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.