Zaključak o prihvaćanju Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga


Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih
usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca
(naselja Đurđevac i Grkine) za katastarske općine Đurđevac I,
Đurđevac II i dijela k.o. Virje za 2012. godinu.

I.

Prihvaća se Ugovor o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za katastarske općine Đurđevac I, Đurđevac II i dijela k.o. Virje za 2012. godinu.

II.

Za obavljanje geodetsko-katastarske usluge izvršitelj (Geoprojekt d.o.o Zagreb) će naručiteljima (Državna geodetska uprava, Koprivničko-križevačka županija i Grad Đurđevac) podnositi privremene obračunske situacije, a po dovršetku posla okončanu obračunsku situaciju.

III.

Međusobna prava i obveze između Grada Đurđevca, Državne geodetske uprave i Koprivničko-križevačke županije, regulirat će se Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka.

KLASA: 932-01/12-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1
Đurđevac, 30. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.