Zaključak o prihvaćanju Ugovora o odvozu komunalnog otpada


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. lipnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o odvozu komunalnog otpada

I.

Prihvaćaju se Ugovori o odvozu komunalnog otpada kojeg će obavljati Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac (KLASA: 363-01/13-01/48, URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-1), i to:
-    Ugovor br.: 77/605213 za odvoz komunalnog otpada na adresi Rezervat „Peski“,
-    Ugovor br.: 78/605213 za odvoz komunalnog otpada na adresi UHBL-PTSP (dom Peski),
-    Ugovor br.: 79/605213 za odvoz komunalnog otpada s adrese Stjepana Radića 1 – dvorište gradske uprave Grada Đurđevca.

II.

Ugovori iz točke I. sastavni su dio ovog Zaključka.

KLASA: 363-01/13-01/48
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 26. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.