Zaključak o prihvaćanju Ugovora o prijenosu – mreža niskog napona Broj 4015-13-002027


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 18. srpnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o prijenosu Ugovora o korištenju
javne usluge na mreži niskog napona
Broj 4015-13-002027

I.

Prihvaća se Ugovor o prijenosu Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona Broj 4015-13-002027, od 8. srpnja 2013. godine, između Grada Đurđevca (kao prenositelja) i Peski d.o.o., S. Radića 1, Đurđevac (kao primatelja), a uz suglasnost HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Distribucijsko područje ELEKTRA ŠIBENIK, kojim se uređuju međusobni odnosi u vezi uvjeta za korištenje niskonaponske elektroenergetske mreže Operatora distribucijskog sustava za obračunsko mjerno mjesto broj 8004382 na adresi Prvić Luka, Prvić Luka bb.

II.

Ugovor iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 310-02/13-01/02
URBROJ: 2137/03-04-01/16-13-2
Đurđevac, 18. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.