Zaključak o prihvaćanju Ugovora o priključenju broj 400500-130040-00110200


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o priključenju
broj 400500-130040-00110200

I.

Prihvaća se Ugovor o priključenju broj 400500-130040-00110200  zaključen između  Grada Đurđevca  i  HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, ELEKTRE Koprivnica.

II.

Ugovor o priključenju broj 400500-130040-00110200 sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 361-01/12-01/33
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-14
Đurđevac, 25. travnja 2013.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing. građ.