Zaključak o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  17. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju
Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

I.

Prihvaća se Ugovor o sufinanciranju   Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom KLASA: 562-01/13-01/01, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-3  zaključen između  Grada Đurđevca  i  Ministarstva branitelja.

II.

Ugovor o sufinanciranju  Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba  s invaliditetom  sastavni je dio ovog  Zaključka.

KLASA: 562-01/13-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-4
Đurđevac, 17. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.