Zaključak o prihvaćanju Ugovora o zajedničkom financiranju programa korištenja obnovljivih


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  17. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o zajedničkom financiranju programa
korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima „Poticanje uvođenja
obnovljivih izvora energije u Gradu Đurđevcu“ davanjem financijske pomoći

I.

Prihvaća se Ugovor o zajedničkom financiranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima „Poticanje uvođenja obnovljivih izvora energije u Gradu Đurđevcu“ davanjem financijske pomoći, KLASA: 310-34/13-06/00010, URBROJ: 563-02-01/06-13-6  zaključen između  Grada Đurđevca  i  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

II.

Ugovor o zajedničkom financiranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima „Poticanje uvođenja obnovljivih izvora energije u Gradu Đurđevcu“ davanjem financijske pomoći,  sastavni je dio ovog  Zaključka.

KLASA: 310-02/12-01/04
URBROJ: 2137/03-04-01/16-13-12
Đurđevac, 17. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.